Aktív vedúcich družstiev - súťažný ročník 2016/2017

29.08.2016 17:19

Pred začiatkom súťažného ročníka 2016/2017 došlo k určitým zmenám v súťažiach radených Krajským stolnotenisovým zväzom BB, kde sa vytvorila 4.liga ako krajská súťaž. Tieto zmeny sa samozrejme dotkli aj našej oblasti, podobne ako všetkých ostatných oblastí BB kraja. Z našej oblasti sú do tejto súťaže prihlásené 4 družstvá ŠK Žarnovica B, STK Vyhne A, ŠKST B. Štiavnica a MTK Žarnovica A, ktoré tým pádom budú chýbať v najvyššej oblastnej súťaži - 5.lige. Z toho dôvodu bude potrebné určiť pre naše oblastné súťaže správny model, do úvahy pripadajú zatiaľ dve možnosti, všetko je samozrejme závislé od počtu prihlásených družstiev:

1.) Dve súťažné triedy: 5.liga - 10 družstiev , 6.liga zvyšok min. 6 družstiev

2.) Jedna súťažná trieda, po polovici súťaže rozdelená na vrchnú a spodnú časť tabuľky.

Je potrebné prediskutovať a dohodnúť niektorú z možností, preto Vás žiadam o svedomitú o na aktíve.

Prosím o zaslanie prihlášok podľa termínu uvedeného v návrhu rozpisu (príloha mailu). Pre vytvorenie súpisky družstva môžte použiť elektronickú súpisku, treba postupovať podľa návodu po zadaní reg. čísla hráča sa vyplnia ostatné údaje podľa databázy hráčov SSTZ atď.

Pozvánka na aktív zástupcov družstiev účastníkov súťaží ObSTZ Žiar nad Hronom.

Týmto pozývame zástupcov jednotlivých klubov a družstiev oblasti ZH na aktív pri príležitosti zahájenia súťažného ročníka 2016/2017, ktorý sa uskutoční  v pondelok 12. septembra 2016 v Základnej škole vo Vyhniach o 16:30 hod. s nasledovným programom:

1/ Schválenie modelu oblastných súťaží pre súťažný ročník 2016/2017

2/ Kontrola prihlášok – zaplatenie súťažných vkladov

3/ Kontrola a potvrdenie súpisiek s registračnými preukazmi

4/ Oboznámenie so zmenami súboru predpisov prijaté Konferenciou SSTZ

5/ Návrh BTM pre ročník 2016/2017 

6/ Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015 / 2016 – odovzdanie diplomov

7/ Schválenie rozpisu súťaže na súť. ročník 2016 / 2017, rozpis je prílohou tohto mailu, prosím o preštudovanie k pripomienkovaniu, aby sme ho mohli schváliť. Navrhovaný rozpis zatiaľ počíta s dvomi súťažnými triedami - rozhodneme na aktíve, podľa počtu prihlásených družstiev.

8/ Rôzne a diskusia

Späť